Natječaj za zasnivanje radnog odnosa 5.2.2020.

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA

„PETAR ZRINSKI“ ŠENKOVEC

M.Tita 21, Šenkovec

40000 Čakovec

Klasa: 112-01/20-01/4

Urbroj: 2109-47-20-60

Šenkovec,5.2.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17. i 68/18.)članka 13.Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) školske ustanove ravnatelj Osnovne škole „Petar Zrinski“ Šenkovec, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

  1. Učitelj engleskog jezika –  1 izvršitelj/ica na određeno, puno  radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19.):

  1. Engleski jezik i književnost smjer: nastavnički – vrsta i razina studija: diplomski sveučilišni studij, sveučilišni dodiplomski studij,

     Anglistika – smjer: :nastavnički –  vrsta i razina studija:  diplomski sveučilišni studij

 

  1. Engleski jezik i književnost smjerovi: filološki, prevoditeljski – vrsta i razina studija: diplomski sveučilišni studij

           Anglistika smjerovi: jezik i komunikacija, lingvistički, književno-kulturološki,

prevoditeljski, znanstveni – vrsta i razina studija: diplomski sveučilišni studij,

sveučilišni dodiplomski studij,

Učiteljski studij – vrsta i razina studija: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

Učiteljski studij- vrsta i razina studija: četverogodišnji dodiplomski stručni studij

 

  1.  Engleski jezik i književnost – vrsta i razina studija: preddiplomski sveučilišni studij

Anglistika –  vrsta i razina studija: preddiplomski sveučilišni studij .

 

U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. dokaz o državljanstvu
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana objave natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju dostupnog na mrežnoj stranici škole  http://os-senkovec.skole.hr/pravilnici.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola „Petar Zrinski“ Šenkovec, M.Tita 21, Šenkovec, 40000 Čakovec s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-senkovec.skole.hr  najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu,svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

 

Ravnatelj škole:

Vladimir Novak, mag.mus.