Home Natječaji Javni poziv za pomoćnike/pomoćnice u nastavi

Javni poziv za pomoćnike/pomoćnice u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ZRINSKI” ŠENKOVEC

Šenkovec, M.Tita 21

40 000 Čakovec

Klasa: 112-01/21-03/01

Ur.broj: 2109-47-1-21-3

Šenkovec, 20. kolovoza 2021.

Temeljem projekta „ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI u Međimurskoj županiji” za školsku godinu 2021./2022, Osnovna škola „Petar Zrinski” Šenkovec raspisuje

JAVNI POZIV za pomoćnike/pomoćnice u nastavi i to:

l . Pomoćnik/pomoćnica u nastavi učenicima s teškoćama u razrednoj nastavi — 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme — 25 sati tjedno, na odredeno vrijeme

Uvjeti:

Pomoćnik treba udovoljavati kriterije prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/19 i 22/20 ). – završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

  • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (potvrda ne starija od 6 mjeseci)
  • kandidat ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojemu će pružati potporu

Uz prijavu na javni poziv kandidati/kinje dužni su priložiti preslike dokumenata:

  • životopis
  • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku — podacima evidentiranim u HZMQ
  • dokaz (potvrda) o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama ako je kandidat završio edukaciju

U prijavi na javni poziv kandidati/kinje dužni su navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Osobe koje su prošle natječajnu selekciju za poslove pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju, a nemaju završenu edukaciju, trebaju prije početka rada s učenikom biti educirane kroz pohađanje programa u minimalnom trajanju od 20 sati prema definiranim elementima programa.

Na javni poziv se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19) uz prijavu na javni poziv dužan/naje, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelii.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%Al lj avanje//Popis%20doka li avani u. pdf

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/naje u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Osnovna škola „Petar Zrinski” Šenkovec

Šenkovec, Maršala Tita 21 40 000 Čakovec s naznakom „za javni poziv — pomoćnik u nastavi”

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavom na javni poziv daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete javnog poziva dužni su pristupiti usmenom testiranju prema odredbama Pravilnika o o zapošljavanju Osnovne škole „Petar Zrinski” Šenkovec, koji je dostupan na poveznici: https:/Lospz-senkovec.hr/wp-content/uploads/2012/01/Pravilnik o zaposljavanju.pdf

Ako se kandidat/kinja ne odazove na intervju smatra se daje odustao/la od prijave najavni poziv.

Obavijest o izabranom kandidatu/kinji će biti objavljena na mrežnim stranicama škole u roku od osam(8) dana od izvršenog izbora. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 20.8.2021. godine.

Ravnatelj:

Vladimir Novak, mag.mus.

Share:

Related Post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content