Home Natječaji Obavijest o testiranju za radno mjesto tajnika/tajnice

Obavijest o testiranju za radno mjesto tajnika/tajnice

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA„PETAR ZRINSKI“ ŠENKOVEC

Klasa: 112-01/21-01/02

Urbroj:2109-47-01-21-3

Šenkovec, 26.ožujka 2021.                                                                                              

 KANDIDATIMA                                                                                                                                                   

PREDMET: Obavijest o testiranju za radno mjesto tajnika/tajnice škole prema natječaju od 15.ožujka 2021.

         Osnovna škola „Petar Zrinski“ Šenkovec je dana 15.ožujka 2021. godine  na oglasnoj  ploči, svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj  ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavila natječaj za tajnika/tajnice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

           Obavještavaju se kandidati za radno mjesto tajnik/tajnica koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u natječaju objavljene uvjete da će se pismena provjera znanja obavljati dana 30.ožujka 2021 godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama OŠ „Petar Zrinski“ Šenkovec. Razgovori (intervjui) će se obavljati  31.ožujka 2021. godine, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Poslove tajnika može obavljati osoba koja ima:

a) završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

b) završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Na temelju broja i kvalifikacijske strukture kandidata prijavljenih na natječaj na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju uvjete pod točkom: a) završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.

1.RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad tajnika/tajnice
  • Izvori za pripremu provjere znanja:
  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.)
  2. Zakon o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19.)
  3. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/14)
  4. Zakon o mirovinskom osiguranju (NN157/13., 151/14., 33/15., 120/16., 18/18., 62/18.,115/18., 102/19.)
  5.  Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br. 51/18.)
  6. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17.) i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 47/2018.)

Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, ciljevima, motivaciji za rad na radnom mjestu tajnika/ice te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu.

Pisana provjera znanja – testiranje se vrednuje s maksimalno 28 bodova.  Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri (testiranju) ostvario najmanje 50% bodova.

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja imaju pravo pristupiti razgovoru (intervju) s Povjerenstvom  za zapošljavanje OŠ „Petar Zrinski“ Šenkovec.

Kandidat na intervjuu može ostvariti maksimalno 15 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pisanom dijelu testiranja.

2.PRAVILA TESTIRANJA

1.Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2.Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, te čitanju uputa predsjednice Povjerenstva započet će se s testiranjem.

3.Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od: provjera znanja bitnih za rad tajnika/tajnice.

Pismena provjera znanja održat će se u učionici informatike i traje ukupno traje 120 minuta.  

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, te razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red. Ukoliko kandidat pristupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.  

4.Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu tajnik/tajnice škole, kao i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

 5. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru (intervjuu).

6.Povjerenstvo dostavlja ravnatelju izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a ravnatelj odlučuje o zasnivanju radnog odnosa s izabranim kandidatom, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora.

Povjerenstvo za zapošljavanje

Share:

Related Post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content