Home Natječaji 2020 Natječaj za zasnivanje radnog odnosa 05.10.2020.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa 05.10.2020.

NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA

„PETAR ZRINSKI“ ŠENKOVEC

M.Tita 21, Šenkovec

40000 Čakovec

Klasa: 112-01/20-01/15

Urbroj: 2109-47-20-478

Šenkovec, 5.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17,.68/18, 98/19 i 64/20.) članka 13.Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) školske ustanove ravnatelj Osnovne škole „Petar Zrinski“ Šenkovec, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Učitelj razredne nastave  –  2 izvršitelj/ica na određeno, puno  radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
  2. Učitelj matematike –1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno  radno vrijeme, 22 sata ukupnog tjednog radnog vremena
  3. Učitelj informatike –1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno  radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
  4. Učitelj njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
  5. Kuhar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
  6.  Spremač – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3. radni odnos se zasniva uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci.

Uvjeti:

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi..

Uvjeti prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19. i 75/20.):

ZA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE:

-Učiteljski studij – integrirani preddiplomski i diplomski studij; četverogodišnji dodiplomski stručni studij: specijalistički diplomski stručni studij; stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240ECTS bodova

učiteljski studij na hrvatskome i talijanskome jeziku; integrirani preddiplomski i diplomski primarnog obrazovanja, četverogodišnji dodiplomski stručni studij

ZA UČITELJA MATEMATIKE:

a)matematika smjer nastavnički ili bez označenog smjera- diplomski sveučilišni studij;    sveučilišni dodiplomski studij nastavnički ili bez označenog smjera- diplomski sveučilišni studij; sveučilišni dodiplomski studij

Matematika i informatika – smjer  nastavnički ili bez označenog smjera- intergrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – diplomski; diplomski sveučilišni studij, sveučilišni dodiplomski studij

Matematika i fizika/fizika i matematika smjer nastavnički- diplomski sveučilišni studij integrirani pretdiplomski i diplomski sveučilišni studij; sveučilišni dodiplomski studij

b) Matematika svi smjerovi/programi –  diplomski sveučilišni studij, sveučilišni dodiplomski studij,

Računarstvo i matematika –  diplomski sveučilišni studij

Teorijska matematika – diplomski sveučilišni studij

Diskretna matematika i primjene – diplomski sveučilišni studij

Financijska i poslovna matematika – diplomski sveučilišni studij

Matematička statistika – diplomski sveučilišni studij

Primjena matematike — diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij – četverogodišnji dodiplomski stručni studij

Drugi studijski program s minimalno 55 ETSC-a iz matematike – diplomski sveučilišni studij;  i sveučilišni dodiplomski studij

c) Matematika svi smjerovi/programi – preddiplomski sveučilišni studij

Matematika i informatika – preddiplomski sveučilišni studij

 Matematika fizika – preddiplomski sveučilišni studij

ZA UČITELJA INFORMATIKE

a) Informatika smjer nastavnički – diplomski sveučilišni studij; sveučilišni dodiplomski studij

  Fizika i informatika smjer nastavnički – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij; diplomski sveučilišni studij;  sveučilišni dodiplomski studij

Informatika u obrazovanju – diplomski sveučilišni studij

Informatika i tehnika smjer nastavnički –  diplomski sveučilišni studij; sveučilišni dodiplomski studij

Politehnika i informatika – smjer nastavnički – diplomski sveučilišni studij

Informacijske znanosti – smjer nastavnički – diplomski sveučilišni studij; integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Matematika i informatika smjer nastavnički — diplomski sveučilišni studij; sveučilišni dodiplomski studij

B)Informatika – diplomski sveučilišni studij; sveučilišni dodiplomski studij

Informacijske znanosti smjerovi: informatika (istraživački), informatologija –  diplomski sveučilišni studij

Informacijsko i programsko inženjerstvo – diplomski sveučilišni studij

Baze podataka i baze znanja – diplomski sveučilišni studij

Informatologija – diplomski sveučilišni studij

Informacijske tehnologije – diplomski sveučilišni studij

Računarstvo i matematika – diplomski sveučilišni studij; sveučilišni dodiplomski studij

Matematika smjerovi:matematika i računarstvo, računarski, računarstvo –  diplomski sveučilišni studij;  sveučilišni dodiplomski studij

Računarstvo – diplomski sveučilišni studij

Informacijska i komunikacijska tehnologija –  diplomski sveučilišni studij

Organizacija poslovnih sustava – diplomski sveučilišni studij

Politehnika i informatika – sveučilišni dodiplomski studij

Elektrotehnika i informacijska tehnologija – – diplomski sveučilišni studij

Elektrotehnika – diplomski sveučilišni studij

Primijenjena matematika – diplomski sveučilišni studij

Matematička statistika – diplomski sveučilišni studij

Informacijski sustavi – specijalistički diplomski stručni studij

Politehnika smjer nastavnički – specijalistički diplomski stručni studij

Primijenjeno računarstvo – specijalistički diplomski stručni studij

Politehnika smjer informacijske tehnologije – specijalistički diplomski stručni studij

Informacijska tehnologija u poslovnim sustavima –  specijalistički diplomski stručni studij

IT menadžment – specijalistički diplomski stručni studij; integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij – četverogodišnji dodiplomski stručni studij

C)Informatika – preddiplomski sveučilišni studij

Informacijske znanosti – preddiplomski sveučilišni studij

Informacijski sustavi – preddiplomski sveučilišni studij

Računarstvo – preddiplomski sveučilišni studij

Matematika i informatika –  preddiplomski sveučilišni studij

Fizika i informatika –    preddiplomski sveučilišni studij

Elektrotehnika i informacijska tehnologija –  preddiplomski sveučilišni studij

  ZA UČITELJA NJEMAČKOG JEZIKA:

a)Njemački jezik i književnost smjer nastavnički: diplomski sveučilišni studij, sveučilišni dodiplomski studij

Germanistika smjer nastavnički: diplomski sveučilišni studij

B)Njemački jezik i književnost smjer prevoditeljski – : diplomski sveučilišni studij

Germanistika smjerovi:kulturološki, prevoditeljski, interkulturalna germanistika– diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, četverogodišnji dodiplomski stručni studij

C)Njemački jezik i književnost – preddiplomski sveučilišni studij

Germanistika –  – preddiplomski sveučilišni studij

ZA RADNO MJESTO KUHARA:

Završena srednja stručna sprema – kuhar

ZA RADNO MJESTO SPREMAČA:

Završena osnovna škola

U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis

diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

dokaz o državljanstvu

uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana objave natječaja

elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju dostupnog na mrežnoj stranici škole  http://os-senkovec.skole.hr/pravilnici.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola „Petar Zrinski“ Šenkovec, M.Tita 21, Šenkovec, 40000 Čakovec s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-senkovec.skole.hr  najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu,svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

Ravnatelj škole:

Vladimir Novak, mag.mus.

Share:

Related Post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content